OMEGA Kancelarie Prawne pomaga w dochodzeniu roszczeń odszkodowawczych w następujących obszarach:

Odszkodowania z OC sprawcy wypadku. Odszkodowania z OC sprawcy wypadku.
Odszkodowania z ubezpieczenia NNW. Odszkodowania z ubezpieczenia NNW.
Odszkodowania z OC sprawcy wypadku

Ubezpieczenie OC komunikacyjne – to ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej posiadacza pojazdu za szkody wyrządzone ruchem tego pojazdu. Odszkodowanie ustala się i wypłaca w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego pojazdem mechanicznym, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna nie może być niższa niż równowartość w złotych:

  • w przypadku szkód na osobie – 5.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych,
  • w przypadku szkód w mieniu – 1.000.000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych – ustalana przy zastosowaniu kursu średniego ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego w dniu wyrządzenia szkody
Odszkodowania z ubezpieczenia NNW

Pomagamy w uzyskaniu pełnych świadczeń odszkodowawczych dla osób uczestniczących w wypadku drogowym po 10 sierpnia 1997r. lub podejmujemy skuteczne działania w celu podwyższenia wcześniej otrzymanego odszkodowania.

Jeżeli byłeś kierowcą, pasażerem, pieszym, a w następstwie wypadku doznałeś uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia lub zginął ktoś bliski z twojej rodziny, masz prawo do ubiegania się o:

  • zadośćuczynienie – ma ono na celu złagodzenie poczucia krzywdy i cierpień fizycznych, będących następstwem wypadku;
  • odszkodowanie – zwrot poniesionych kosztów związanych z leczeniem oraz zwrot utraconych korzyści;
  • rentę z tytułu zwiększonych potrzeb;
  • rentę wyrównawczą.

 

Przeprowadzamy bezpłatną analizę,
dzięki której dowiesz się jakie są szanse na odzyskanie Twoich pieniędzy.
Zespół najlepszych ekspertów
indywidualnie podchodzi do każdej sprawy. Masz więc pewność, że Twoja sprawa będzie prowadzona rzetelnie i profesjonalnie, przy minimum formalności z Twojej strony.
Wynagrodzenie uzależnione jest tylko od wyniku sprawy.
Ponosząc wszystkie opłaty wstępne dajemy gwarancję osiągnięcia sukcesu.

Zobacz także:


Odszkodowania powypadkowe

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania za błędy medyczne

Odszkodowania za szkody majątkowe

Odszkodowania za śmierć bliskiej osoby